aňalmak işlik

Aňka-taňka bolmak, haýran bolup durmak, bir zady geň görüp seredip durmak, aňkarmak.

  • Aýna aňlady, Mama aňalyp galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýeri, tilki dost, näme aňalyp dursuň -- diýipdir. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)