aň-taň

[a:ň-ta:ň]

aň-taň bolmak

seret aňka-taňka

  • Şonuň üçin olar onda näme sorajaklaryny, näme jogap berjeklerini bilmän, aň-taň bolup galýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)