aňşyrmak işlik

[a:ňşyrmak]

  1. Duýmak, syzmak, tanamak, bilmek, düşünmek, düşmek.

    • Ol pikirlenip, nirä barýanyny özi-de aňşyrman, başyny aşak salyp barýardy. (M. Gorkiý, Eserler)

    • Sizem biziň nähili adamdygymyzy aňşyrdyňyz öýdýän. (M. Gorkiý, Ene)

  2. Eşitmek.

    • Gykylygyň arasyndan diňe: -- Agramlyk gum as! Direg ur! -- diýen sözleri aşyrmak bolýardy.

  3. Saýgarmak, görmek.