aýyrmak işlik

 1. Alyp başga ýerde goýmak, bir predmeti bir ýerden ikinji bir ýere gozgamak, ýerini üýtgetmek, süýşürmek.

  • Ata tigriňi aňyrrak aýyr!

 2. Üstünden sypyrmak, çykarmak.

  • Hoşgeldi daşky köýnegini aýryp, bir çetde duran oturgyçlaryň biriniň üstüne atdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onuň papagyny aýryp gördüm. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Döwmek, owratmak, ýarmak.

  • Hatda odun aýyrmak ýaly agyr işleri-de oňa buýurýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Bäşim, bar, peje salar ýaly odun aýyr!

 4. Boşatmak, çykarmak (işden, wezipeden).

  • Gulluk wezipesinden aýyrmak.

 5. Matematika Bir sandan ikinji bir sany bölüp almak we üçünji bir san çykarmak hem-de şonda ulanylýan belgi.

  • Ondan bäşi aýyrmak.

 6. Nika bozdurmak.

  • Gelni ärinden aýyrmak nämä gerek?

 7. Hapadan saplamak, arassalamak.

  • Üweljek bugdaýy sowrup, hapasyny aýyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem aýyrmak - aýrar, aýrypdyr.