aýtdyrmak işlik

 1. Habar berdirmek, mälim etdirmek; duýdurtmak.

  • Mama uzak gije Aýnanyň daşyna geçipdi, emma kimiň alyp gaçanyny aýtdyryp bilmändi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Özüň utanýan bolsaň başga birine aýtdyraýarlar.

 2. Ýerine ýetirtmek, işletmek, oýnatmak.

  • Şol aýdym öz ýüreklerinden turan daýhanlar, ony gaýtalap-gaýtalap aýtdyrypdyrlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Gürrüň berdirmek, gürletmek.

  • Agşam atama erteki aýtdyrdyk.