aýratyn

[aýraty:n]

 1. Üýtgeşik, tapawutly.

 2. Başga, özge.

  • Aýratyn dillerde geplejek-de biz, Bölünmeýän birdir dilmiz, göwnümiz. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Has, örän, juda.

  • Garry atasy Wepany aýratyn gowy görüp, ony özi bilen hemişe oba alyp gidýäni üçin, özünden uly doganlary oňa görübilmezçilik edýärdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Esasan.

  • Men ony aýratyn hem şu gün syzdym. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 5. Özbaşdak.

  • Magtymgulynyň eserleri birnäçe gezek aýratyn kitap edilip çykaryldy.

 6. Ýörite.

  • Nyýazbegden aýratyn hatlar hem getirip berdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 7. Ýalňyz, ýeke, diňe.

  • Ol öz janyny aýratyn saňa ynanýar.