aýnamak işlik

Kelpeňlik edip buýsanmak, öwünjeňlik etmek, eljiremek.

  • Il-gün görse, Görogly aýnapdyr ýa däliräpdir diýer. («Görogly» eposy)

  • Meret şu günler gaty aýnapdyr, gözi ýer görenok.