aýna at

[a:ýna]

 1. Kwars çägesini eretmek ýoly bilen alynýan dury jisim.

  • Emma birden penjiränin aýnasynyň ýüzünde ýeňiljek şygyrdy peýda boldy.

  • Bagda bir howuz bar, aýna dek suwy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Aýna işläp çykarýan zawod.

 2. Arka ýüzüne syrça çalnan, ýüz görülýän esbap.

  • Emma öz keşbinden doýup bilenok, Aýnaň ýandan kowup aýryp bolanok. («Tokmak» žurnaly)

  • Asma aýna göni gapa garap dur. Bir gyzylly sagat bolsa ýöräp dur. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 3. seret penjire

  • Başlygyň iş otagynyň iki sany aýnasy bardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

aýna ýaly

Örän arassa, ýalpyldap duran, päkize.

 • Onuň öýüniň içi aýna ýalydy.

aýnada gören ýaly bilmek

Anyk bilmek, açyk bilmek.

 • Ol bir ýigit bilen söýşüp giden däldir. Men şony aýnada gören ýaly bilýärin! -- diýip, Annagul gygyrdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • aýna-da
 • aýnada
 • aýnadaky
 • aýnadan
 • aýnady
 • aýnadygyny
 • aýnadyr
 • aýnalar
 • aýnalara
 • aýnalaram
 • aýnalardan
 • aýnalary
 • aýnalaryna
 • aýnalaryny
 • aýnalarynyň
 • aýnalaryň
 • aýnaly
 • aýnam
 • aýnama
 • aýnamy
 • aýnamyka
 • aýnamyz
 • aýnamyza
 • aýnamyň
 • aýnanam
 • aýnany
 • aýnanymy
 • aýnanyň
 • aýnanyňam
 • aýnasy
 • aýnasydy
 • aýnasydyr
 • aýnasyn
 • aýnasyna
 • aýnasynda
 • aýnasyndaky
 • aýnasyndan
 • aýnasyny
 • aýnasyny-da
 • aýnasynyň
 • aýnasynyňky
 • aýnasyz
 • aýnaň
 • aýnaňy