aýlandyrmak işlik

  1. Pyrlandyrmak, aýlap hereket etdirmek.

    • Şemal ony aýlap-aýlandyryp, daşyň ujuna ýetirdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Birini bir zadyň daşyndan aýlamak, ylgatmak.

    • Tilki towşany depäniň daşyndan birnäçe gezek aýlandyrdy.

  3. Göçme manyda Öňki halyna getirmek.

    • Alymlar dürli doga-tumar bilen meni öňki sypatyma aýlandyrdylar. (Myraly)