aýdyşdyrmak işlik

Bir mesele ýa-da bir zat barasynda bir näçe adama habar bermek, mälim etmek; birine köp zat aýtmak: bar bileniňi aýdyp çykmak.

  • Ol kapitana nämelerdir aýdyşdyrdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Şiriniň çykarylyşy barasynda bilýänleriniň baryny bir demine aýdyşdyryp çykaýasy geldi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)