aýawly sypat

Goralýan, aýalyp saklanylýan.

  • Ýöne sen özüňi aýawly sakla! (M. Gorkiý, Ene)

  • Men kitaplary aýawly saklamak barada gürrüň berdim. («Mydam taýýar» gazeti)