1 at

[a:ý]

 1. Astronomiýa Asman jisimi, Günüň şöhlesinden ýagty alýan planeta, hereketi boýunça Ýeriň hemrasy.

  • Aý dik asmana galanda, biz ýola düşüpdik. Aý dogsa, älem görer. (nakyl)

 2. Kalendar hasaby boýunça otuz günüň jemi, ýylyň on iki böleginiň biri.

  • Aýda gelsin, aman gelsin. (nakyl)

  • Biz bir aý praktikada bolduk.

aý agyllamak

Aýyň daşynda ak halka emele gelmek.

aý aýdyň

Ýagty.

 • Aý aýdyň aýazly gyş gijesi, kirşensiz asmanyň ýüzünde ýyldyzlar ýyldyraşýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

aý görjek ýaly seretmek

Garanjaklap siňe-siňe seretmek.

aý peri

seret peri

 • Göýä wada berip gypaýda gözüň, Ýarynyň elinden zülpi sypýardy, Aý peri gözüni ýene gypýardy. (G. Seýitliýew, Saýlanan goşgular)

aý tutulmak

Aýyň ýüzüne Ýeriň kölegesi düşmek.

aýyň bölegi

seret aý peri

 • Onuň aýyň bölegi ýaly ýüzüni, nogta gara saçlaryny, geýimlerini tozan basypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

2 ümlük

Äsgermezligi, göwni ýetmezligi, ökünji, kanagatlanmazlygy aňladýan ümlük.

 • Aý, zyýany ýok-la! («Bahar»)

 • Aý, kesbiňden bereket tap-a! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Aý, men-ä bilmedim!