[a:ç]

Açlygy duýýan, dok däl, zat iýmedik.

 • Kimleri aç edip, kimleri galtan, kimleriň tagtyny zer eden kanun. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Dok çaýkanman, aç doýmaz. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aç - ajym, ajyň.

aç eşege ýük

seret eşek

 • Seniň bu penjegiň aç eşege ýük boljak.

ýarym aç

Iýmit bilen doly üpjün bolmadyk, çala mydar, ýarym dok.


Duş gelýän formalary
 • aja
 • ajady
 • ajam
 • ajamy
 • ajy
 • ajydyr
 • ajymdan
 • ajymy
 • ajymyzy
 • ajyndan
 • ajyny
 • ajyň
 • ajyňa
 • ajyňy
 • aç-da
 • açda
 • açdan
 • açdy
 • açdygy
 • açdygymyz
 • açdygyna
 • açdygyny
 • açdygyňy
 • açdyk
 • açdylar
 • açdym
 • açdymmy
 • açdymy
 • açdymyka
 • açdyr
 • açdyram
 • açdyň
 • açdyňmy
 • açdyňyzmy
 • açja
 • açlar
 • açlary
 • açlaryň
 • açlyga
 • açlygam
 • açlygy
 • açlygym
 • açlygyma
 • açlygymdan
 • açlygymy
 • açlygymyz
 • açlygymyzdan
 • açlygymyzy
 • açlygyna
 • açlygynda
 • açlygyndan
 • açlygyny
 • açlygynyň
 • açlygyň
 • açlygyňdan
 • açlygyňy
 • açlyk
 • açlykda
 • açlykdan
 • açlykdy
 • açlykdyr
 • açlykmy
 • açmy
 • açmyş
 • açsyň