şowhun at

  1. Joşgunly ses, zenzele.

    • Atlaryň kişňeşýän sesleri, itleriň üýr ýän sesleri dynç oturan obany uly şowhuna salýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • O-ho, oglanlar, şowhuny goýsaňyz-laň! (N. Jumaýew, Ak derek)

    • Uly şäheri şowhuny üç kilometrden eşidilýärdi. («Pioner» žurnaly)

  2. Göçme manyda Hyjuw, joşgun.

    • Şowhun bilen işlemek.