şow 1 at

Işiň gowy netijesi, üstünlik, oňat, ugruna.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem şow - şowum, şowuň.

şow gürrüň

Ugruna bolan gürrüň, şowly, oňaýly gürrüň.

 • Hemaýyn şow gürrüňden soň, Osipow Ezize ýüzlendi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

şowuna düşmek

Üstünlik bilen gutarmak, oňuna düşmek.

 • Ene böwet saklamaga şeýle sak bolsa-da, onuň sakçylygy bir gezek şowuna düşmedi. («Zähmet gahrymanlary»)

şow 2 at

Göni, düz, tekiz.

 • Maýsa şow ýol bilen barýardy.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem şow - şowum, şowuň.

şow 3 at

Suw degirmenleriniň ýabynyň beýgelýän ýerindäki suwy sowmak üçin kesä sowulýan ýap.

 • Haraba bolup galan degirmen şowundamy ýa-da öýüne karthana öwren adamlaryň biriniň öýündemi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Gurt hem şol oýnuň halkasynda peýda bolýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem şow - şowum, şowuň.


Duş gelýän formalary
 • şowa
 • şowady
 • şowda
 • şowdur
 • şowludy
 • şowludyr
 • şowluk
 • şowlulary
 • şowlularyndan
 • şowlularynyň
 • şowlulyga
 • şowlulygy
 • şowlulygyna
 • şowlulygyny
 • şowlulygyň
 • şowlulyk
 • şowly
 • şowsuz
 • şowsuza
 • şowsuzlary
 • şowsuzlyga
 • şowsuzlygy
 • şowsuzlygyma
 • şowsuzlygyna
 • şowsuzlygynda
 • şowsuzlygyny
 • şowsuzlygynyň
 • şowsuzlygyň
 • şowsuzlygyňyza
 • şowsuzlyk
 • şowsuzlykdan
 • şowuna
 • şowundamy