şorlamak işlik

[şo:rlamak]

Bir zadyň şory ýa-da duzy ýüzüňe çykmak, şor emele gelmek, şor çykmak.

  • Şorlan ýerleri ýuwmak -- bizde iň uly problema! (N. Jumaýew, Ak derek)

  • Onuň der bilen şorlan köýnegi saň gaty bolup galypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)