şert şert at

 1. Bir zat üçin zerur bolan ýagdaý.

  • Tebigata garşy agyr göreşde adam az-azdan öz ýaşaýyş şertini gowulandyrypdyr. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Bu ikisi urşuň ilki başlaryndaky kyn şertleriň içinde söweşe gatnaşyp başladylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Bir zat üçin edilen ylalaşyk, edilen wada, düzgün-tertip.

  • Olaryň gazdyrýan guýulary gurruk çyksa, biz alara hiç zat tölemeris, olaryň şerti şeýle. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Men seniň aýdanyňa bir şert bilen razy bolup bilerin. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Berlen söz, edilen kasam, äht.

  • Joşgunly söýgüniň bir übtejegini hem üýtgetmän, göwnüniň altyn sandygyndan saklajagyna şert etdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ol pullaryň bir manadyny-da öz ýüreginde şert eden zady üçin harçlap bilmedi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Bir zadyň boluş ýagdaýy, derejesi.

  • Howa şertleri.

  • Tebigy şertler.


Duş gelýän formalary
 • şertde
 • şertden
 • şertdi
 • şertdigini
 • şertdir
 • şertdäki
 • şerte
 • şertem
 • şerti
 • şerti-de
 • şertidir
 • şertim
 • şertimi
 • şertimiz
 • şertimizde
 • şertimizi
 • şertimiziň
 • şertin
 • şertinde
 • şertinden
 • şertindäki
 • şertine
 • şertini
 • şertiniň
 • şertiniňem
 • şertiň
 • şertiňde
 • şertiňi
 • şertiňiz
 • şertiňize
 • şertiňizi
 • şertiňiziň
 • şertler
 • şertler-de
 • şertlerde
 • şertlerden
 • şertlerdir
 • şertlerdäki
 • şertlere
 • şertleri
 • şertleri-de
 • şertleridir
 • şertlerim
 • şertlerime
 • şertlerimi
 • şertlerimiz
 • şertlerimizde
 • şertlerimizden
 • şertlerimize
 • şertlerimizi
 • şertlerimiziň
 • şertlerin
 • şertlerinde
 • şertlerinden
 • şertlerindäki
 • şertlerine
 • şertlerini
 • şertleriniň
 • şertleriň
 • şertleriňi
 • şertleýin
 • şertli
 • şertlidi
 • şertlidir
 • şertlik
 • şertlikdir
 • şertlilige
 • şertliligem
 • şertliligi
 • şertliligidir
 • şertliliginiň
 • şertliligiň
 • şertlilik
 • şertlilikde
 • şertlilikden
 • şertlimi
 • şertmiş
 • şertsiz
 • şertsizdirler
 • şertsizmi