şert at

 1. Bir zat üçin zerur bolan ýagdaý.

  • Tebigata garşy agyr göreşde adam az-azdan öz ýaşaýyş şertini gowulandyrypdyr. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Bu ikisi urşuň ilki başlaryndaky kyn şertleriň içinde söweşe gatnaşyp başladylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Bir zat üçin edilen ylalaşyk, edilen wada, düzgün-tertip.

  • Olaryň gazdyrýan guýulary gurruk çyksa, biz alara hiç zat tölemeris, olaryň şerti şeýle. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Men seniň aýdanyňa bir şert bilen razy bolup bilerin. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Berlen söz, edilen kasam, äht.

  • Joşgunly söýgüniň bir übtejegini hem üýtgetmän, göwnüniň altyn sandygyndan saklajagyna şert etdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ol pullaryň bir manadyny-da öz ýüreginde şert eden zady üçin harçlap bilmedi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Bir zadyň boluş ýagdaýy, derejesi.

  • Howa şertleri.

  • Tebigy şertler.