şah şah 1

 1. Käbir haýwanlaryň kelle baldagynyň gapdallaryndan gögerýän çybyk, ösüntgi.

  • Düzüm-düzüm gozalar gowaçalaryň şahalaryny aşak egipdirler. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Bir gün kakaň alma şetdaly sapdy, Ýene bir şahasyna garaly sapdy. (A. Haýydow, Gök asman)

 2. Işiň, ylmyň, önümçiligiň belli bir pudagy, ugry, bölümi.

  • Ylmyň aýry-aýry şahalary, dürli-dürli pudaklary boýunça kadrlar ösüp ýetişýärler.

 3. Bir zadyň bölünip gidýän ugry, gol, bölek.

  • Jaryň şu iki şahasynyň gündogarkysynyň sag kenarynda lüň bardyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • şaha
 • şaham
 • şahdan
 • şahdy
 • şahdyr
 • şahlar
 • şahlary
 • şahlaryna
 • şahlarynam
 • şahlaryndan
 • şahlaryny
 • şahlarynyň
 • şahlaryň
 • şahly
 • şahlysy
 • şahmy
 • şahmyş
 • şahsyz
 • şahsyň
 • şahy
 • şahy-da
 • şahydyr
 • şahym
 • şahyma
 • şahymdan
 • şahyn
 • şahyna
 • şahyndan
 • şahyny
 • şahynyň
 • şahyň
 • şahyňa
 • şahyňy
 • şahyňyzdan
 • şahyňyzy