şaggyldy şag‧gyl‧dy

Suwuň güýçli akmagy, guşlaryň batly uçmaga ýa-da ş. m. başga bir hereket zerarly döreýän sesi aňladýan söz.

  • Suwuň şaggyldysyn gaty pes görüp, Uzak pikir edip, geň galyp durdy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Al-asmandan batly uçup barýan guşlaryň şaggyldysy eşidildi.


Duş gelýän formalary
  • şaggyldyly
  • şaggyldysy
  • şaggyldysyn
  • şaggyldysyny
  • şaggyldysynyň