şüle

Palawa görä suwugrak edilip tüwüden bişirilýän nahar.

  • Şüle goýalandan soň, ol ýagşyja bişer ýaly, ony buga goýmaly. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)