şäht

Keýip, ruhubelentlik.

  • Seniň şähdiňi saýgarmak üçin maňa aýna-da hajat ýok, äýnege-de! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Nurjanyň göwnüne bolmasa, Günüň-de şähdi onuň özüniňki ýaly öçükdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)