ýyrtdyrmak işlik

  1. Ýyrtyk ýa-da iki bölünen halyna eltdirmek, böldürmek.

    • Toýda gyňajymy ýyrtdyrdym.

  2. Bir ýeriňi çyzdyrmak, dildirmek.

    • Ol hem elini çaňňalaga ýyrtdyryp ýa-da gyňajyny şahalara ildirip aljyrap duranok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)