ýyndamlyk

Ýyndam bolmaklyk, ýyndamyň häsiýeti, gylygy, ýüwrüklik, çapgyrlyk.

  • Öz atlarynyň ýyndamlylygyna ynanan kowguçylaryň serkerdesi Aly Beg eken. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Pişigiň ýyndamlygy samanhana çenli. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýyndamlyk - ýyndamlygy.