ýyldyz

 1. Ýönekeý göz bilen görmek mümkin bolan we öz özünden ýagtylanýan asman jisimi.

  • Ýyldyz ýagtysyna towşanyň akja butlary saýgarylýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aýsyz dury asmanyň ýyldyzlary öz kanunlary boýunça asudalyk bilen balkyldaşýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gije garaňky bolsa-da, gizlenip gaçýany saýgarmaga köp sanly ýyldyz şöhlesi mümkinlik döredýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Bir zady alamatlandyrýan bäş burç nyşan.

  • Onuň papagynda gyzyl ýyldyz ýaldyrap dur. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

ýyldyza toýnak salmak

Keýpi kök bolmak, wagty hoş bolmak, mesirgemek.

 • Babaly ýatan ýerinde ýyldyza toýnak salýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýyldyza ugran ýaly bolmak

Işi şowsuz bolmak, edileni ters bolmak, oň bolmazlyk.

 • Arçyn, indi näme etmeli, bu gün biz ýyldyza ugran ýaly bolduk-la! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

ýyldyzy düşmezlik

Gylyk-häsiýetleri deň gelmezlik, oňuşmazlyk.

 • Biziň gelnimiziň oglumuz bilen ýyldyzy düşüşmändir -- diýip, doga-tumar üçin pul baryny harçladylar. (N. Pomma, Eserler Ýygyndysy)