ýykmak işlik

 1. Weýran etmek, berbat etmek, ýumurmak.

  • Köne haýatlary ýykyp, dökün hökmünde ýer dökýärler.

 2. Ýeňmek, üstün çykmak (göreşde we ş. m. ).

  • Hudaýberdi ýaşdaş oglanlary bilen göreş tutardy, köplenç wagtlarda çykap baýrak alardy. («Pioner» žurnaly)

  • Ejizräk bir ýigit egninden ýapyşanda, ol ony silterläp ýykdy-da, ökje göterdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Höküm sürmeginden mahrum etmek, häkimiýet başyndan agdarmak.

 4. Dik duran halyndan gyşardyp, ýere ýaplamak.

  • Agşamky güýçli ýel bir näçe agaçlary ýykypdyr.

 5. Bir zadyň içine gaçyrmak, bir zadyň içine düşürmek.

  • Men pili bir çuň guýa ýykaryn. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

göwün ýykmak

seret göwün

 • Çopanymyz hem aýalanyň göwnüni hiç ýykmady. («Mydam Taýýar» gazeti)

öýüni ýykmak

seret öý

 • Aý Mämmet baý, sen biziň öýümizi ýykdyň, öýümizi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)