ýykgyn

ýykgyn etmek

Bir tarapa bil baglamak, bir zada ýüregiňi bermek, meýilli bolmak.

  • Her märekäni özüne tarap ýykgyn etdiren wagtyn boldumy? (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

  • Gylyçnyýaz hem olaryň tarapyna ýykgyn edýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aňňatlar ilkibada biraz dul-sul diýip tykyraşsalar-da, Halnazaryň at-abraýyna ýykgyn edip, guda boldular. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)