ýygyn ýy‧gyn

 1. Bir ýere ýygnanan märeke, mähelle, üýşmeleň.

  • Şunluk bilen agyr ýygyn toý meýdanyna baka eňer. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Emma durdugyça ýygyn köpelýändir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Göçme manyda Goşun, leşger.

  • Ýygyn gelip, sap-sap bolup durdular, subh-säherden nagarasyn gurdular. («Görogly» eposy)

  • Leýtenantyň buýrugy boýunça ýigitler biri-biriniň yzyndan şonuň ýaly ýerlikli hem çalasyn hereket etmek bilen, duşmanlaryň agyr ýygnyny zaýaladylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ýygyn - ýygny.


Duş gelýän formalary
 • ýygna
 • ýygnady
 • ýygnadyk
 • ýygny
 • ýygnyny
 • ýygnyň
 • ýygynda
 • ýygyndan
 • ýygyndy
 • ýygyndylar
 • ýygynlar
 • ýygynlara
 • ýygynlaryna
 • ýygynlarynda
 • ýygynlaryny
 • ýygynlarynyň
 • ýygynly
 • ýygynlyk