ýygyn

  1. Bir ýere ýygnanan märeke, mähalle, üýşmeleň.

    • Şunluk bilen agyr ýygyn toý meýdanyna baka eňer. (A. Gowşudow, Eserler)

    • Emma durdugyça ýygyn köpelýändir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  2. Göçme manyda Goşun, leşger.

    • Ýygyn gelip, sap -- sap bolup durdular, subh-säherden nagarasyn gurdular. («Görogly» eposy)

    • Leýtenantyň buýrugy boýunça ýigitler biri-biriniň yzyndan şonuň ýaly ýerlikli hem çalasyn hereket etmek bilen, duşmanlaryň agyr ýygnyny zaýaladylar. (A. Gowşudow, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ýygyn - ýygny.