ýygylmak ýy‧gyl‧mak işlik

 1. Orlup ýygnalmak, ýygnalyp hasyly alynmak, orulmak, tirilmek.

  • Emma siz näme işleýärsiňiz, pagta ýygýarmysyňyz ýa ýyglan pagtany sykajaga salýarmysyňyz? (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Bir ýere toplanmak, jem bolmak, üýşmek.

  • Ol ýere toý märekesi ýaly köp adam ýygyldy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ýygylmak - ýyglar, ýyglypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ýyglan
 • ýyglanda
 • ýyglandan
 • ýyglandygy
 • ýyglar
 • ýyglarmy
 • ýyglyp
 • ýygyldy
 • ýygyljak
 • ýygylmaga
 • ýygylmagy
 • ýygylmagyna
 • ýygylmaly
 • ýygylmalydyr
 • ýygylman
 • ýygylmaýar
 • ýygylsa
 • ýygylsyn
 • ýygylýan
 • ýygylýan-da
 • ýygylýandygy
 • ýygylýança
 • ýygylýar
 • ýygylýardy