ýygrylmak işlik

 1. Ýygyrt atmak, gasyn-gasyn bolmak, gasyn atmak, düýrlenmek.

  • Ol galstugynyň ýygrylan ýerlerini ýazyp başlady. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Köýnegiň ýygrylan ýerlerini ýazyşdyrmak.

 2. Büküşmek, düýrükmek (Üşemek we ş. m. zerarly).

  • Ogulgerek sowukdan gorkusyna ýorganyň içinden elini-aýagyny çykaryp bilmän, ýygrylyp ýatyşynda, gijäniň bir wagtlary oýandy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Emma Umsagülüň pişik öňündäki şyçan ýaly ýygrylmagy, şonuň bile şol habary anyklamagyň zerurlygy Halnazary birneme özüne getirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Wanýa aljyraňňy bir görnüşde ýygrylyp durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýygrylan
 • ýygrylanok
 • ýygrylar
 • ýygryldy
 • ýygryldygyça
 • ýygryldyň
 • ýygryljak
 • ýygrylma
 • ýygrylmaga
 • ýygrylmagy
 • ýygrylmagydyr
 • ýygrylmagyna
 • ýygrylmagynda
 • ýygrylmagyndan
 • ýygrylmagyny
 • ýygrylmagynyň
 • ýygrylmak
 • ýygrylmaklyga
 • ýygrylmalary
 • ýygrylmalarynda
 • ýygrylmalarynyň
 • ýygrylman
 • ýygrylmany
 • ýygrylmanyň
 • ýygrylmasy
 • ýygrylmasyna
 • ýygrylmasynda
 • ýygrylmasyny
 • ýygrylmasynyň
 • ýygrylmazlygy
 • ýygrylyp
 • ýygrylypjyk
 • ýygrylýan
 • ýygrylýar
 • ýygrylýardy
 • ýygrylýarlar