ýygnanmak işlik

Bir ýere toplanmak, bir ýere jemlenmek, üýşmek.

  • Ol hemme kolhozçylara: -- Geliň, ýygnanyň, men size bäş günüň içinde gazanan zähmet günleriňizi okap berjek -- diýip, ýygymçylary çagyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)