ýygnamak işlik

 1. Hasylyny ýygyp almak, hasylyny toplamak.

  • Häzir bugdaý ýygnaýarys. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Gök ekin hasylyny ýygnamaga okuwçylary mobilizlediler.

 2. Gizläp goýmak, ýygşyrmak.

  • Me, muny öňki ýerinde ýygna-da goý! (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 3. Bir ýere jemlemek, bir ýere üýşürmek, toplamak.

  • Ol tire başlyklaryny ýygnap, her kimden soraşdyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Ýygym almak, ýygymy alyp toplamak.

  • Hawa, men Eziz hanyň atlylary üçin hüşür-zekat ýygnaýan. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Belki, çemçeläp ýygnanymy susaklap dökmeli bolar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Oba hojalyk salgydyny doly ýygnadyk.

 5. Hossarlyk edip idetmek, eklemek, seretmek maksady bilen öz ýanyňa almak, alyp göz -- gulak bolmak.

  • Atamyň uly agasy bizi ýygnady ýanyna. (A. Nyýazow, Şygyrlar)