ýygnalmak işlik

  1. Hasyly ýyglyp alynmak, hasyly toplanmak.

    • Bir müň dokuz ýüz on bäşinji ýylyň güýzünde, ekin-tikin ýygnalandan soň, mirap tutuşlyk wagty gelip ýetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Ýygşyryp, üýşürip, jemlenip goýulmak, gizlenmek.

    • Şonuň üçin hem geýimler adatça gaty guramanka ýygnalýar. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  3. Bir ýere jemlenmek, az-azdan toplanmak, üýşmek.

  4. Ondan-mundan alyp toplanmak, alynmak.

    • Ýekebara hojalyklardan salgyt ýygnaldy.