ýygnak

Bir meseläni ara alyp maslahatlaşmak üçin guramanyň çlenleriniň ýygnanyşygy.

 • Biz ýaňy partbýuro bilen kolhoz prawleniýesiniň birleşen ýygnagyny gutaryp gaýtdyk. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Ýygnak açyk meýdanda geçýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Annagulynyň gelenine on-on iki gün geçenden soň, kolhozyň umumy ýygnagy boldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýygnak - ýygnagy.

ýygnak ýönekeý sözlem

Grammatik termin Diňe eýe bilen habardan düzülen sözlem.

 • Eýe bilen habardan düzülen sözleme ýygnak ýönekeý sözlem diýilýär.


Duş gelýän formalary
 • ýygnaga
 • ýygnagam
 • ýygnagy
 • ýygnagym
 • ýygnagymyz
 • ýygnagyn
 • ýygnagyna
 • ýygnagynda
 • ýygnagyndan
 • ýygnagyny
 • ýygnagynyň
 • ýygnagyň
 • ýygnagyňy
 • ýygnakda
 • ýygnakdan
 • ýygnakdy
 • ýygnaklar
 • ýygnaklara
 • ýygnaklarda
 • ýygnaklardan
 • ýygnaklardy
 • ýygnaklary
 • ýygnaklary-da
 • ýygnaklarymyzda
 • ýygnaklaryna
 • ýygnaklarynda
 • ýygnaklaryny
 • ýygnaklarynyň
 • ýygnaklaryň
 • ýygnakly
 • ýygnaklylygy
 • ýygnakmy