ýygşyrylmak işlik

  1. Görünmez ýaly edilip goýulmak, ýygnap goýulmak, ýaşyrylmak.

    • Oragym ýaňyja-da şu ýerdedi, eýýäm ýygşyrylypdyr.

    • Olarda ýygşyrylyp goýlan zatlar köp.

  2. Gaýra çekilip bukulmak, görünmejek bolmak.

    • Ol gorkusyna ýygşyryldy.