ýygşyrylmak ýyg‧şy‧ryl‧mak işlik

 1. Görünmez ýaly edilip goýulmak, ýygnap goýulmak, ýaşyrylmak.

  • Oragym ýaňyja-da şu ýerdedi, eýýäm ýygşyrylypdyr.

  • Olarda ýygşyrylyp goýlan zatlar köp.

 2. Gaýra çekilip bukulmak, görünmejek bolmak.

  • Ol gorkusyna ýygşyryldy.


Duş gelýän formalary
 • ýygşyrylan
 • ýygşyryldy
 • ýygşyrylmak
 • ýygşyrylyp
 • ýygşyrylypdyr