ýygşyrmak ýyg‧şyr‧mak işlik

Bir zady ýygnap goýmak, hiç kim almaz ýaly bir ýerde ýaşyryp goýmak.

 • Bu esbabyň örän gymmatlydygyny düşündirýär we gizlin ýerde ýygşyrmagyň zerurdygyny aýdýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Sen ýygşyryp, maňa aýtmajak bolýarsyň, derrew tap! («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
 • ýygşyran
 • ýygşyrdy
 • ýygşyrdym
 • ýygşyrjak
 • ýygşyrmaga
 • ýygşyrmagyň
 • ýygşyrmak
 • ýygşyrmaly
 • ýygşyryp