ýygşyrmak işlik

Bir zady ýygnap goýmak, hiç kim almaz ýaly bir ýerde ýaşyryp goýmak.

  • Bu esbabyň örän gymmatlydygyny düşündirýär we gizlin ýerde ýygşyrmagyň zerurdygyny aýdýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Sen ýygşyryp, maňa aýtmajak bolýarsyň, derrew tap! («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)