ýuwdum ýuw‧dum

Ýuwdulanda bokurdak muskullarynyň bir gezekki hereketi.

  • Ol onuň içindäki konýagybir ýuwdumda içdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

bir ýuwdum

Azajyk, birneme.


Duş gelýän formalary
  • ýuwdumda
  • ýuwdumlaryny
  • ýuwdumlyk