ýumurtga

Towugyň, guşlaryň guzlaýan daşy, gabykly zady, tohumy.

  • Ejesi iki sanjak bişen ýumurtgany Nazaryň öňünde goýdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Hawa, ýoldaşlar, Ýer ýumurtga ýaly togalakdyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Gazana gozalarynyň.

  • Birnäçeleri ene towugyň ýumurtgasy ýaly kemsiz çişipdir. (B. Kerbabaýew. Aýsoltan)