ýumralmak işlik

Çiş görnüşinde togolagrak bolup durmak, ýumry bolmak, pökgermek.

  • Hakykatdan-da, injigiň iç ýüzünde bir zadyň ýumralyp durany göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol aşaky dodagyny dişledi, çeýnedi, owurtlary ýumralan ýaly göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň düwünleri ýumralan barmaklary näzik sapagy birsydyrgyn towlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Hatta taýlaryň-da göwüsleri, bulutlaryň iç ýüzleri çykyn-çykyn ýumralyp görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)