ýummak işlik

Açyk bir zady ýapmak, sebşirmek; epmek.

  • Hatta gözjagazlaryny ýumandan soň-da, «Dädem» diýip samrady. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Ol gözlerini ýumdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýummak - ýumdum, ýumduň, ýumupdyr.

göz ýummak

seret göz

  • Ýamany görüp ondan göz ýummak, adamkärçilikden däl. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

göz ýumup açasy salym

seret göz

  • Heniz göz ýumup-açasy salym geçmändi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)