ýuka sypat

[ýu:ka]

 1. Galyň bolmadyk.

  • Mämmetweli «hüşür» diýip gelse, men onuň ýuka ýektaýyny başyna bürärin! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Begenç gowaça gozalarynyň ýuka köýnek üstünden patlap degenini duýmady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ol Wüşi keliň ýuka köýnegini böwsüp, goltugynyň aşygyny çalaja sypjyrdy. (A. Gowşudow. Köpetdagyň eteginde)

  • Ýukajyk geýimleri çala pasyrdaýan ýakymly şemal-da, tämiz howa-da onuň ünsüni özüne çekip bilmeýärdi. (B. Kerbabaýew. Nebitdag)

 2. Näzik, gelşikli, owadan.

  • Üzümgül ýuka dodaklaryny çalaja ýylgyrdyp, beýleki otaga girip gitdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýuka dodaklary şat ýylgyrýardy. (D. Baýmyradow, Söýgi we Mekirlik)

  • Akja gara gözlerinden buýur-buýur ýaş döküp, ýowuz günde her bir kynçylygyň hötdesinden gelýän erkek doganyny gören haçar gyz ýaly ýuka dodaklaryny kemşerdip aglady. (N. Pomma, Egri Eýikmez)

  • Hojamyň ýukajyk gabaklary gorky bilen tisgindi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

eli ýuka

seret el 1

ýuka geýinmek

Ýeňil geýinmek, galyň geýinmezlik, ýyly eginbaş geýinmezlik.

 • Howa sowuk, emma sen ýuka geýinipsiň!

ýuka ýürek

seret ýürek 1

 • Ol hem edil Abdykerim eke ýaly ýürekli, aladaly, maşgalasynyň üstünde kökenegini gerip duran adamdy. (B. Seýtäkow, Gyz Salgydy)

 • Onuň daşdan göräýmäge zeýrenjeň, aslynda bolsa ýuka ýürek aýaly bardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)