ýowar at

Biriniň hojalyk işine kömek bermek maksady bilen köpçülik bolup meýletin ýerine ýetirilýän iş (köplenç bir günlük).

 • Ýowara ýygnanan daýhan örän kändi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Komsomollar ýowar edip, oňa täze ýurtdan jaýjagaz salyp beripdirler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Ol haýsy bir işiň gyrasyndan barsa, edil ýowara baran ýaly, işiň aman-zamanyny bermezdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Gezelenç bag ýerini bejermek, obaň köçelerini hem ýaplaryny bejermek işlerine biz gün sarp edemizok, olary kolhozçylar işlerinden soň, ýowar şekilinde işläp bejerýärler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • ýowara
 • ýowarda
 • ýowarlar
 • ýowarlara
 • ýowarlarda
 • ýowarlary
 • ýowarlarynda
 • ýowary
 • ýowaryna
 • ýowarynda
 • ýowaryny
 • ýowarynyň
 • ýowaryň