ýormak 1 işlik

 1. Düýşi kesgitlemek, düşündirmek, ýorgudyny aýtmak.

  • Her gije düýşde görýärdiň, Ir turup, ýagşa ýorýardyň. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Artyk demini dürsänden soň, öz ýanyndan düýşüni ýordy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Hasap etmek, hasaplamak, bir zatdan görmek.

  • Ekzamenden geçip bilmänini Artyk ýok zatlara ýordy. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýormak - ýordum, ýorduň, ýorupdyr.

ýormak 2 işlik

seret ýadatmak

 • Artygy uzak günüň oragy ýadatmasa-da, şol agyr oýlaryň beren azaplary ony ýordy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýormak - ýordum, ýorduň, ýorupdyr.


Duş gelýän formalary
 • ýoran
 • ýoranam
 • ýoranlaryň
 • ýoranokdy
 • ýorar
 • ýorarlar
 • ýorarys
 • ýorasy
 • ýordular
 • ýordum
 • ýordumy
 • ýordy
 • ýorgun
 • ýorjagyny
 • ýorjak
 • ýorma
 • ýormady
 • ýormadylar
 • ýormaga
 • ýormagy
 • ýormagyň
 • ýormak
 • ýormaly
 • ýorman
 • ýorsa-da
 • ýorsaň
 • ýorup
 • ýorupdy
 • ýorýan
 • ýorýana
 • ýorýany
 • ýorýardylar
 • ýorýardyň
 • ýorýarlar