ýorka

Ýukajyk barda, perde.

  • Günüň tegeleginiň öňüne ýorka çekilen ýaly, sarymtyl symgylt bolup, howanyň ýüzi çaňjaryp görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol başlar gutulandan soň, görejiň ýüzünde ýorka peýda bolýar. (S. K. Karanow, Trahoma we oňa garşy göreş)


Duş gelýän formalary
  • ýorkalar
  • ýorkalary
  • ýorkasy
  • ýorkasyn
  • ýorkasyny
  • ýorkasynyň