ýorgalamak işlik

Ýorgasyna gitmek, ýorga gezeri bilen gitmek.

 • Dor alaşa käkilik ýaly ýorgalap barýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Üstüne münülmegine mähetdel mes maýa ýorgalap gitdi. («Kolhoz günleri»)

 • Gel, bir hile edeli; sen şol gyzjagazlaryň yzyna düşüp git, men hem uçup bilmeýän kişi bolan bolup, öňlerinden ýorgalap gaçaýyn. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
 • ýorgalady-da
 • ýorgalamaly
 • ýorgalanda
 • ýorgalansoň
 • ýorgalap
 • ýorgalapdyr
 • ýorgalapdyr-da
 • ýorgalar
 • ýorgalary
 • ýorgalaryny
 • ýorgalaýar
 • ýorgalaýardy