ýonmak işlik

[ýo:nmak]

 1. Rende ýa-da beýleki ýonujy esbaplar bilen bir zadyň ýüzünden ýuka gatlagyny aýyrmak, tekizlemek, ýylmamak, rendelemek.

  • Şu stanokda iňňen çylşyrymly we uly detallary hem aňsatlyk bilen ýonmak bolýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Agaçdan ýonup perzi, pil, ruh, şa, at ýasapdyrlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Göçme manyda Birinden bir zady hile bilen aldap almak.

  • Göroglydan bir zat ýonup bolmazmyka? («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýonmak - ýondum, ýonduň, ýonupdyr.


Duş gelýän formalary
 • ýonan
 • ýonjak
 • ýonma
 • ýonmaga
 • ýonmagyň
 • ýonmak
 • ýonmakda
 • ýonmaklyk
 • ýonmakçy
 • ýonmaly
 • ýonmasaň
 • ýonsamam
 • ýonup