ýokmak ýok‧mak işlik

 1. Bir zatda yz, tegmilt galmak, ýokuşmak.

  • Geýime ýokan çyrşagy arassalamak kyn däl, emma ýürege ýapyşan posy saplarlyk derman ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gazana ýanaşsaň, garasy ýokar, ýamana ýanaşsaň -- belasy. (nakyl)

 2. Ýokanç kesel ýokuşmak.

  • Munyň kel bolupdyr, gijilewük keseli ýokupdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Ýokumly bolmak, ýaramak.

  • Miwe suwy maňa ýokýar.

 4. Täsir etmek, sözüň ötmek.

  • Biznäçe «gel» diýip sargaýarys, biziň sözümiziň biri hem oňa ýokanok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Pökgen bir köne pikirli adam, oňa şol pikir Elli çamandan ýokýarmy ýa-da başgadan ýokýarmy, onçasyny men bilemok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýokmak - ýokdum, ýokduň, ýokupdyr.


Duş gelýän formalary
 • ýokam
 • ýokan
 • ýokandyr
 • ýokanok
 • ýokar
 • ýokara
 • ýokarda
 • ýokardan
 • ýokarka
 • ýokarlar
 • ýokarly
 • ýokarlyk
 • ýokary
 • ýokaryma
 • ýokaryn
 • ýokaryna
 • ýokaryny
 • ýokaryňa
 • ýokaýmagyndan
 • ýokdam
 • ýokdugy
 • ýokdugymy
 • ýokdugynda
 • ýokdugyndan
 • ýokdugyny
 • ýokdugynyň
 • ýokduk
 • ýokduklary
 • ýokduklaryny
 • ýokdular
 • ýokdum
 • ýokdur
 • ýokduň
 • ýokdy
 • ýokjak
 • ýokmak
 • ýokman
 • ýokmaz
 • ýokmazlygy
 • ýokmaýan
 • ýokmaýar
 • ýokmuş
 • ýoksa
 • ýoksun
 • ýokup
 • ýokupdy
 • ýokupdyr
 • ýokýan
 • ýokýar
 • ýokýardy
 • ýokýarmy