ýokmak işlik

 1. Bir zatda yz, tegmilt galmak, ýokuşmak.

  • Geýime ýokan çyrşagy arassalamak kyn däl, emma ýürege ýapyşan posy saplarlyk derman ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gazana ýanaşsaň, garasy ýokar, ýamana ýanaşsaň -- belasy. (nakyl)

 2. Ýokanç kesel ýokuşmak.

  • Munyň kel bolupdyr, gijilewük keseli ýokupdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Ýokumly bolmak, ýaramak.

  • Miwe suwy maňa ýokýar.

 4. Täsir etmek, sözüň ötmek.

  • Biznäçe «gel» diýip sargaýarys, biziň sözümiziň biri hem oňa ýokanok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Pökgen bir köne pikirli adam, oňa şol pikir Elli çamandan ýokýarmy ýa-da başgadan ýokýarmy, onçasyny men bilemok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýokmak - ýokdum, ýokduň, ýokupdyr.