ýokary

 1. Ýerden asmana tarap bolan ugur, beýiklik, asman.

  • Ejem bu günki howanyň ýagdaýyny bilmek üçin ýokary seretdi.

 2. Aşakdan ýokarlygyna, belent.

  • Ol özüniň döwük äýnegini ýokary galdyrdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ýokary galdyrdy-da, ýene oturgyja hylçyldadyp goýdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Artyk, köp, zyýat.

  • Şondan ýokary bir şaýy hem berip biljek däl. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 4. Gowy, artyk, göreldeli.

  • Özüňden aşagy gör-de, şükür et, özüňden ýokaryny gör-de, pikir et. (nakyl)

 5. Gymmatly, belent, möhüm.

  • Mollanepes şu dünýä ýaşaýşyny hemme zatdan ýokary tutýar. («Edebiýat»)

 6. Aňry tarapa, öň tarapa, ýokaryk.

  • Sagadyň dili barha ýokary süýşýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Begenç melemtil jalbaryny çyzgap, dyzyndan ýokary geçiripdir. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 7. Günüň dogýan tarapy, gündogar.

  • Ýokary tarapa hereket etmek.

 8. Belent äheňli, inçe (ses hakda).

  • Ýokary (äheňli) aýdymlardan aýtmak.

 9. Güýçli, batly.

  • Ýokary depgin bilen artýar sanymyz. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 10. Öz ähmiýeti boýunça görnükli, hormatly, uly.

  • Ol baýak Elliniň agasy meni ýokary işe çekjek boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ýokary sylag.

 11. oňat, iň gowy.

  • Ýokary sortly haryt.

 12. «Ýolbaşçylyk edýän, baş» diýen ýaly many aňladyp, edara atlaryna goşulyp ulanylýan söz.

 13. Magaryf sistemasyndaky basgançak, dereje hakda: jemleýji, tamamlaýjy.

  • Ýokary bilim alyp çykmagy ozal bir wagt wadalaşypdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Uly ogly bolsa ýokary mekdepleriň birini gutaryp barýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 14. Öýüň töri, tör.

  • Ýokary geçip oturjak däl -- diýip, iç işikde aýak üstünde oturdy-da, aman-esenlik soraşdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 15. Kömekçi söz rolunda:

  • Samolýot dagyň ýokarsynda uçýardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna d, k, r, s sesleri bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, soňundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ýokary - ýokarda, ýokarrak, ýokarsy, ýokarlarynda.

ýokary göteriliş

Möwç alyş, ýaýbaňlanyş, ösüş.

ýüzüňi ýokary tutmak

seret ýüz

 • Näme beýle ýüzüňi ýokary tutup, görmedik bolup barýarsyň? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)