ýok 1

Ýokup galan galyndy, ýokundy.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem ýok - ýokum, ýokuň.

ýok bolmazlyk

Örän az bolmaklyk.

 • Ikimiz iýjek bolsak, agzymyza ýok hem bolmaz. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

ýok 2

[ýo:k]

 1. Bir zat inkär edilip jogap berlende aýdylýan modal söz.

  • Ertir teatra gitjekmi? -- Ýok.

 2. Bar bolmadyk.

  • Tejende az sanly gyzyl gwardiýadan başga goşun güýji ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýok ýerden bar eden, ýonuşgadan don eden. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýok - ýogum, ýoguň.

ýoga çykarmak

Bolgusyz zada harçlap gutarmak, ýok etmek, ýoklamak.

ýoguna (ýanmak) köýmek

Ýok etmek, ýok edip dynmak, ýoklamak.

 • Artyk, onuň ýoguna köýmek çäresine girişdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýok bolmak

 1. Baş alyp gitmek.

 2. Ýitmek, ýogalmak.

ýok etmek

 1. Ýitirim etmek, ýitirmek, ýoklamak.

  • Zadyny ýok etmek.

 2. Ýatyrmak, aýyrmak.

 3. Derbi-dagyn etmek, çym pytrak etmek.