ýoýulmak işlik

 1. Zaýalanmak, haraplanmak, bozulmak, üýtgemek.

 2. Nädogry beýan edilmek, galplaşdyrylmak.

  • Ilki başlarda geçmiş wakalar hakyndaky gürrüňler, ýoýlan, erteki görnüşinde berlipdir. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Taryhy temany işleýän eserlerde geçmişiň ýoýulmagyna, onuň erbet taraplarynyň ýitigsi görkezilmegine ýol bermek bolmaz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Aradan çykmak, aýrylmak, ölmek (çaga hakda).

  • Täze bolan çagajyk ýoýlupdyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýoýulmak - ýoýlar, ýoýlupdyr.


Duş gelýän formalary
 • ýoýlan
 • ýoýlanda
 • ýoýlandygy
 • ýoýlandygyna
 • ýoýlanlygy
 • ýoýlup
 • ýoýlupdyr
 • ýoýuldy
 • ýoýulma
 • ýoýulmadyk
 • ýoýulmagy
 • ýoýulmagyna
 • ýoýulmagyny
 • ýoýulmagynyň
 • ýoýulmaklaryny
 • ýoýulmalar
 • ýoýulmalara
 • ýoýulmalardan
 • ýoýulmalary
 • ýoýulmalaryna
 • ýoýulmalaryny
 • ýoýulmalaryň
 • ýoýulman
 • ýoýulmasy
 • ýoýulmasyny
 • ýoýulmasynyň
 • ýoýulmazlygyna
 • ýoýulmaýar
 • ýoýulsa
 • ýoýulýan
 • ýoýulýanlygy
 • ýoýulýar
 • ýoýulýardy