ýitmek işlik

 1. Gaçyp ýogalmak, gaçyp galmak, gürüm-jürüm bolmak.

  • Ýiten pyçagyň sapy altyn. (nakyl)

 2. Azaşyp başga ýere düşmek, azaşmak.

  • Guma oduna gidençagalaryň biri ýitipdir.

 3. Görünmez bolmak, bozulmak, öçmek.

  • Ol çylgamlar gitdikçe inçelip ahyrsoňy çölde ýitip gidýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Köp wagt geçmegi bilen, ýazylan hatlar kagyzyň ýüzünden ýitip gidipdir.

garasy ýitmek

seret gara

 • Şiziň garaňyz ýitmänkä, men yzyňyzdan ýeterin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

gözden ýitmek

seret göz

 • Ýeke keýigiň jyrrardylyp, arany açyp, gözden ýitip barýandygyny saýgardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)